คำถาม: มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ ต้องสอบถามที่ไหน
คำตอบ: Add Line กลุ่ม CMI@MoPH เพื่อสอบถามปัญหา หรือแลกเปลี่ยนความเห็นได้

คำถาม: ขอทราบวิธีการปรับปรุง Version ของ Grouper
คำตอบ: สามารถดูจาก link นี้ครับ VDO แนะนำการปรับ Grouper ใน DRGsIndex

คำถาม: ส่งข้อมูล CMI แล้ว ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลไม่ได้
คำตอบ: แนวทางการแก้ไข มีดังนี้
  • ตรวจสอบวิธีการส่งออก หากส่งออกถูกต้องแล้ว ไม่ต้องตรวจสอบด้วยโปรแกรมอื่น
  • ตรวจสอบ version ของ DRG Grouper ต้องเป็น version 6.2.5 เท่านั้น