กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
  กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1761
  E-mail : ttunakh@gmail.com

  นางอรสา เข็มปัญญา (Project Manager)

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1543
  E-mail : aoy2510@gmail.com

  นางสทิศา จินตนสนธิ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1543
  E-mail : jzabyd@hotmail.com

  นางสุพรรณี มิ่งขวัญ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1543
  E-mail : skung@health.moph.go.th

  นางสาวสุวรรณา โมราทอง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการ
  กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1543
  E-mail : jiab.suwanna@gmail.com

  นางสาววันทนา คล้ายนัดดา

  ตำแหน่ง : นักวิชาการ
  กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1543
  E-mail : noiizaza@hotmail.com

  นางสาวธันย์สิตา โกกิฬากุลเศรษฐ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการ
  กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1543
  E-mail : fonzeed36@gmail.com

คณะทำงาน

ภก.อุดมโชค สมหวัง

ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

นายพรชัย คำเพิงใจ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายมณฑล บัวแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

นางเกษสุดาพร แป้นทอง

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง

นางมีนา นาคร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติชำนาญการ
โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นายอดิเรก จำปาทอง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี

นายวิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติชำนาญการ
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Special Thank

นายวรนนท์ ธิติมาพงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ผู้มาเยี่ยมชม: 4,126 ครั้ง ตั้งแต่วันที่: 7 พ.ค. 61 ถึง 20 ก.ย. 63