#ชื่อเมนูความหมาย
1รายงาน 505 (รง.505)รายงานสรุปกลุ่มโรคของผู้ป่วยใน (รง.505) (รง.นี้อาจใช้เวลานานในการประมวลผล)
2โรคหลัก 10 อันดับแรก (PDx 3 Digit)Top 10 PDx (นับถึง 3 ตำแหน่ง) (รง.นี้อาจใช้เวลานานในการประมวลผล)
3ร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามระดับ CMIร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามระดับ CMI
4รายงานจำแนกตาม Major Diagnosis Categories แสดงรายการ MDC ทุกกลุ่ม
5รายงานจำแนกตาม Diagnosis Related Groups แสดงรายการ DRG ทุกกลุ่ม (รง.นี้อาจใช้เวลานานในการประมวลผล)
6สรุปข้อมูลประกอบการตรวจราชการเพื่อให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการมีความสะดวกในการใช้งาน
7รายงานข้อมูลบริการผู้ป่วยในแบบรายงาน ตามคำร้องขอของ จ.สตูล (ห้อง CMI@MoPH#4)