#ชื่อเมนูความหมาย
1ผู้ป่วยต่างด้าวที่ AdjRW < 4ตามแบบกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
2รายงาน 505 (รง.505)รายงานสรุปกลุ่มโรคของผู้ป่วยใน (รง.505) (รง.นี้อาจใช้เวลานานในการประมวลผล)
3รายงานข้อมูลบริการผู้ป่วยใน แบบที่ 1แบบรายงาน ตามคำร้องขอของ จ.สตูล (ห้อง CMI@MoPH#4)
4รายงานข้อมูลบริการผู้ป่วยใน แบบที่ 2รายงานผู้ป่วยตามระดับ CMI และ วันนอนมากกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
5รายงานจำแนกตาม Diagnosis Related Groups แสดงรายการ DRG ทุกกลุ่ม (รง.นี้อาจใช้เวลานานในการประมวลผล)
6รายงานจำแนกตาม Major Diagnosis Categories แสดงรายการ MDC ทุกกลุ่ม
7ร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามระดับ CMIร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามระดับ CMI
8โรคหลัก 10 อันดับแรก (PDx 3 Digit)Top 10 PDx (นับถึง 3 ตำแหน่ง) (รง.นี้อาจใช้เวลานานในการประมวลผล)