ตามเงื่อนไข ดังนี้
ปีงบประมาณ
2565
เขตสุขภาพ
ทั้งหมด
จังหวัด
ทั้งหมด
ประเภทบริการ (Service Plan)
ทั้งหมด