ค้นหาข้อมูล

ผู้ป่วยต่างด้าวที่ AdjRW < 4 ปีงบประมาณ 2563

ผู้ป่วยต่างด้าวทั้งหมด ผู้ป่วยต่างด้าว AdjRW < 4 ผู้ป่วยต่างด้าว AdjRW >= 4
รายการจำนวนวันนอนจำนวนวันนอนจำนวนวันนอน
เขตสุขภาพที่ 113,80051,20313,23042,7535708,450
เขตสุขภาพที่ 22,71312,2342,6009,5761132,658
เขตสุขภาพที่ 35182,0385061,60312435
เขตสุขภาพที่ 41,7348,1201,6585,973762,147
เขตสุขภาพที่ 519,87178,63319,39769,1184749,515
เขตสุขภาพที่ 65,17820,9535,00016,4871784,466
เขตสุขภาพที่ 71,3886,0051,3304,925581,080
เขตสุขภาพที่ 82,5427,9882,4847,07658912
เขตสุขภาพที่ 91,4385,3891,4094,167291,222
เขตสุขภาพที่ 102,12010,1021,8857,1422352,960
เขตสุขภาพที่ 118,07730,1647,79424,6972835,467
เขตสุขภาพที่ 121,6867,6631,6125,727741,936
รวม61,065240,49258,905199,2442,16041,248