ค้นหาข้อมูล

ผู้ป่วยต่างด้าวที่ AdjRW < 4 ปีงบประมาณ 2563

ผู้ป่วยต่างด้าวทั้งหมด ผู้ป่วยต่างด้าว AdjRW < 4 ผู้ป่วยต่างด้าว AdjRW >= 4
รายการจำนวนวันนอนจำนวนวันนอนจำนวนวันนอน
เขตสุขภาพที่ 110,14138,0549,71731,6984246,356
เขตสุขภาพที่ 22,2439,9692,1557,998881,971
เขตสุขภาพที่ 33851,3633781,2297134
เขตสุขภาพที่ 48964,1338543,132421,001
เขตสุขภาพที่ 514,27357,66713,90350,2323707,435
เขตสุขภาพที่ 63,15012,5853,04410,1001062,485
เขตสุขภาพที่ 79834,1719423,36141810
เขตสุขภาพที่ 82,0226,4851,9685,61554870
เขตสุขภาพที่ 99873,4729702,84617626
เขตสุขภาพที่ 101,9519,3091,7306,6462212,663
เขตสุขภาพที่ 115,67121,0445,48617,3381853,706
เขตสุขภาพที่ 121,1545,1991,1063,962481,237
รวม43,856173,45142,253144,1571,60329,294